B R U N E I   r e s o u r c e sTM


++   Home   |   Brunei Intoduction   |   Brunei Government and Civil Service   |   Brunei Web Links   |   Brunei Policy Papers   ++


UCAPAN
PG DATO PADUKA HAJI ABD HAMID BIN PG HAJI MOHD YASSIN, SETIAUSAHA TETAP JABATAN PERDANA MENTERI SELAKU TETAMU KEHORMAT
BAGI SIMPOSIUM INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM PERINGKAT DAERAH BELAIT
PADA HARI ISNIN, 4 APRIL 2005 BERSAMAAN DENGAN 24 SAFAR 1426

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUH

Sepertimana yang kita ketahui dan alami, abad ke-21 membawa cabaran dan perubahan. Cabaran dan perubahan ini datang dalam berbagai bentuk dan mendatangkan pula berbagai kesan, misalnya dari segi ekonomi dan sosial. Beberapa fenomena baru seperti ledakan informasi dan kemasukan nilai-nilai dari luar boleh mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat. Setiap negara, tidak terkecuali Negara Brunei Darussalam, perlu menghadapi dan menangani cabaran dan kesan tersebut kearah pencapaian matlamat pembangunan yang seimbang dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang tanpa menggadaikan nilai-nilai tempatan yang sedia ada.

Dalam hubungan itu, Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi utama negara yang boleh memainkan peranan penting dalam membawa peralihan paradigma dan perubahan minda serta sikap yang positif dalam menghadapi arus perkembangan dan kesan globalisasi yang dimaksudkan. Dalam hal ini, strategi-strategi pengurusan dan usaha-usaha penambahbaikan dan pembaharuan yang terancang dan bersepadu perlu dikenalpasti serta dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan Perkhidmatan Awam serta sekaligus bagi meningkatkan lagi daya saing dan integriti dalam Perkhidmatan Awam.

Sepertimana jua kita semua maklum, Perkhidmatan Awam adalah merupakan tulangbelakang Kerajaan bagi mentadbir, mengurus dan mengendalikan kehendak dan keperluan orang ramai dan juga sektor swasta dalam berbagai aspek termasuklah pentadbiran, pengawalan dalam hal ehwal penguatkuasaan. Peranan Perkhidmatan Awam semakin bertambah dengan wujudnya perubahan persekitaran dan pembangunan negara yang pesat, dimana tugas dan fungsi perkhidmatan awam bukan sahaja tertumpu kepada penyedia perkhidmatan yang tradisional malahan meliputi tugas-tugas seperti pemudahcara dan pemikir. Dalam menjalankan tugas dan peranan tersebut, Perkhidmatan Awam juga sentiasa berhadapan dengan ekspektasi pelanggannya yang terdiri daripada orang ramai, pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan, yangmana mengharapkan Perkhidmatan Awam berfungsi dengan cekap dan berkesan. Inilah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh Perkhidmatan Awam, iaitu jika ia berhasrat untuk menimbulkan kesannya yang positif kepada perkembangan dan pembangunan ekonomi dan sosial di Negara ini.

Pada hemat Peramba/Kaola/Saya, satu aspek yang perlu diberikan tumpuan dalam usaha kita untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi, sekaligus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan orang ramai ialah berkaitan dengan sistem, proses dan prosedur kerja bagi mengelakkan kerja yang bertindih-tindih dan seterusnya mempercepatkan proses membuat keputusan. Selain dari itu, sikap pemedulian dan bersopan santun dalam memberikan perkhidmatan dan layanan kepada pelanggan dan orang ramai hendaklah terus ditekankan. Kearah itu, Perkhidmatan Awam perlu lebih inovatif, responsif, bertanggungjawab dan proaktif dalam menangani bukan sahaja kehendak dan keperluan orang ramai bahkan juga bagi mencapai matlamat pembangunan negara dan peningkatan kualiti kehidupan rakyat serta penduduk Negara Brunei Darussalam yang sama-sama dihasratkan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun menekankan mengenai dengan kepentingan untuk meningkatkan ketelusan atau ‘transparency’ dan akauntabiliti serta “responsiveness” dalam memberikan perkhidmatan, yangmana ianya selaras dengan prinsip-prinsip atau ciri-ciri kepemerintahan yang baik atau “good governance”. Ini dapat dilihat dari segi komitmen Kerajaan dalam melaksanakan Tekad Pemedulian Orang Ramai disemua Kementerian dan Jabatan Kerajaan bagi meningatkan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan dan seterusnya memenuhi ekspektasi pelanggan dan orang ramai. Peramba/Kaola/Saya berpendapat, setiap Kementerian dan Jabatan Kerajaan perlu membuat pemantauan dan mengambil langkah-langkah penambahbaikan dan pembaharuan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan program berkenaan supaya kepercayaan pelanggan serta orang ramai terhadap perkhidmatan yang diberikan tidak akan menurun.

Disamping itu juga, terdapat aspek-aspek lain yang perlu diberikan perhatian seperti penerapan etika kerja positif serta nilai-nilai murni, integriti, disiplin, akauntabiliti dan professionalisme, yang mana diharapkan dapat membawa perubahan terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan pegawai dan kakitangan Kerajaan iaitu dari satu tahap kepada satu tahap yang lebih baik dan meningkat.

Bagi Perkhidmatan Awam, etika kerja positif dan nilai-nilai murni adalah unsur-unsur yang sangat mustahak untuk dititikberatkan kerana setiap warga perkhidmatan awam perlu memiliki tingkah laku yang baik bagi mengekal dan meningkatkan kewibawaan dan integriti Perkhidmatan Awam. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai Islam dalam pengurusan adalah merupakan faktor penting bagi mewujudkan sebuah Perkhidmatan Awam yang cemerlang lagi diredhai oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Keperluan ini adalah juga selaras dengan apa yang telah digariskan dalam Wawasan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.

Satu aspek yang berkait rapat dengan kredibiliti dan integriti Perkhidmatan Awam ialah soal akauntabiliti yang mana menghendaki setiap warga perkhidmatan awam bukan sahaja berdisiplin tetapi lebih bertanggungjawab dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Melalui warga perkhidmatan awam yang berdisiplin dan bersikap “accountable” serta komited setentunya segala aspek yang berkaitan dengan perkhidmatan awam akan dapat diurus dengan penuh jujur dan amanah.

Secara umumnya, melalui agensi-agensi berkenaan, beberapa mekanisme telah diwujudkan dan dilaksanakan bagi mengawal disiplin dan akauntabiliti dalam Perkhidmatan Awam seperti undang-undang tertentu dan peraturan-peraturan berkenaan. Walaupun sudah terdapat mekanisme-mekanisme sedemikian, namun kejayaan hasrat untuk mencegah penyelewengan, pembaziran dan ketidakcekapan sedikit sebanyak bergantung kepada sikap ketulusan dan kejujuran anggota perkhidmatan awam itu sendiri.

Semua aspek yang dinyatakan tadi adalah merupakan diantara beberapa aspek yang perlu diberikan perhatian apabila kita bercakap mengenai integriti dalam Perkhidmatan Awam. Insya Allah, aspek-aspek tersebut akan disentuh lebih mendalam lagi dalam Simposium yang kita adakan pada pagi ini, iaitu untuk kita mengetahui dan menilai tentang perimustahaknya mengekalkan dan meningkatkan integriti pengurusan dan pentadbiran dalam Perkhidmatan Awam.

Peramba/kaola/saya juga telah difahamkan bahawa, dalam simposium pagi ini, kita juga akan berpeluang untuk mendengarkan apakah persepsi sektor swasta atau orang ramai mengenai dengan Perkhidmatan Awam, yangmana ianya akan disampaikan oleh wakil sektor swasta. Dalam konteks ini, kita perlu menerima aspek atau perkara-perkara yang akan ditimbulkan, khususnya berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan itu secara positif. Peramba/Kaola/Saya berpendapat maklumbalas-maklumbalas berkenaan perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya, iaitu dalam usaha kita untuk menjana sebarang inisiatif penambahbaikan dan pembaharuan dalam Perkhidmatan Awam.

Untuk mengakhiri ucapan ini, Peramba/Kaola/Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama bagi menjadikan Simposium ini satu realiti. Semoga usaha yang berkebajikan ini dapat memberikan sumbangan dalam Perkhidmatan Awam demi untuk negara dan bangsa.

Sekian.

Wabillahit Taufiq Walhidayah
Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

(c) Prime Minister's Office